OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Corporate Governance

Työttömyysvakuutusrahasto on lakisääteinen itsenäinen laitos, joka ei ole laskenut liikkeelle julkisen kaupankäynnin kohteena olevia omistusosuuksia tai osakkeita. TVR on laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja noteerattavaksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssa. TVR on tämän vuoksi päättänyt noudattaa soveltuvin osin toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, jonka uudistus on tullut voimaan 1.1.2016 (hallinnointikoodi löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi). 

TVR:n toimintaa ja sen toimielinten tehtäviä säätelee laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998) ja Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettu asetus (862/1998).

TVR:n toimintamuodosta ja taustasta johtuen sen toiminta poikkeaa hallinnointikoodista seuraavien suositusten kannalta:

  • Suositukset 1, 2, 3, 4: TVR:n korkeinta päätäntävaltaa ei käytä yhtiökokous tai vastaava elin, vaan Valtioneuvoston nimittämä hallintoneuvosto Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetussa asetuksessa (862/1998) säädetyn mukaisesti. Asetuksessa säädetään mm. hallintoneuvoston kokouksissa päätettävistä asioista ja menettelyistä sekä kokouskutsusta.  Siksi yhtiökokousta, yhtiökokouskutsua, yhtiökokouksen asiakirjoja sekä hallituksen valintaa koskevat suositukset eivät sellaisenaan tule sovellettavaksi TVR:n toimintaan.
  • Suositus 5, 6, 7, 8, 9 ja 10: TVR:n hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetussa asetuksessa (862/1998) säädettyjä periaatteita noudattaen.  Asetuksessa ei ole rajattu hallituksen jäsenen toimikauden kestoa, mutta käytännössä hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain.  Siksi hallituksen jäsenten valintaa ja nimitysvaliokuntaa koskevat suositukset eivät tule sovellettavaksi TVR:n toiminnassa.
  • Suositus 10, 16, 17, 18a: TVR:lla ei ole osakkeenomistajia tai vastaavia omistajia, joten arvioitavaksi ei tule johdon riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista.
  • Suositus 18b: TVR:llä ei ole osakkeenomistajia tai vastaavia omistajia, joten sovellettavaksi ei tule osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa koskeva suositus.
  • Suositus 22 ja 24: Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet. Hallitus päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista ja palkitsemisesta sekä muun johdon palkitsemisen periaatteista.
  • Suositus 23: TVR ei ole ei ole osakkeenomistajia tai vastaavia omistajia, joten hallituksen jäsenten osake- ja osakeperusteisia palkkioita koskevia suosituksia sovelleta.
  • Suositus 28: TVR ei ole osakeyhtiö, joten lähipiiriliiketoimia koskeva sääntely ei sellaisenaan ole sovellettavissa TVR:n toimintaan. TVR noudattaa kuitenkin Markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta (MAR) johtuvia sisäpiirisäännöksiä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan ominaisuudessa.

Työttömyysvakuutusrahastossa korkeinta päätösvaltaa käyttää hallintoneuvosto, jossa on 18 jäsentä. Jäsenistä 12 edustaa työnantajia ja 6 työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

TVR:n asioita hoitaa hallitus, jossa on 14 jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen siten, että 7 hallituksen jäsentä edustaa työmarkkinaosapuolen työnantajia ja 7 työntekijöitä. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajalla. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, hallintoneuvosto nimittää edellä kuvatun edustavuuden mukaisesti seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa TVR:ää hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Päivitetty 16.3.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358