OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Hallintoneuvosto

Työttömyysvakuutusrahaston korkeinta päätösvaltaa käyttää hallintoneuvosto, jossa on Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen (862/1998) mukaan 18 varsinaista jäsentä. Jäsenistä 9 edustaa työnantajia ja 9 työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajalla.

Valtioneuvosto nimittää TVR:n hallintoneuvoston jäsenet siten, että kuusi jäsentä nimitetään Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, kolme kunnallisen työmarkkinalaitoksen, kolme Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, kolme Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ja kolme Akava ry:n asettamista ehdokkaista. TVR:n hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2016 siten, että muutokset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Vuoden 2017 loppuun saakka hallintoneuvostolla oli kahdeksantoista (18) jäsentä, joista 12 edusti työnantajia ja 6 työntekijöitä. 

Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti

Hallintoneuvoston varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous viimeistään lokakuussa. Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka milloin vähintään kaksi hallintoneuvoston jäsentä sitä ilmoitetun asian vuoksi kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu on toimitettava todisteellisesti hallintoneuvoston jäsenille viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yhdeksän hallintoneuvoston jäsenistä on läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee tällöin olla edustettuna. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Jos kysymys on vaalista ja äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

Hallintoneuvosto valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvosto kokoontui kolme (3) kertaa vuonna 2017.

Päivitetty 20.3.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358