OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääperiaatteet

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä Työttömyysvakuutusrahaston menettelyjä ja toimintatapoja, joiden avulla hallitus ja johto voivat saada kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta, taloutta ja toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, tarkoittaen järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumista TVR:ssä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt kytkeytyvät osaksi TVR:n hallinto- ja johtamisjärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua.

Työttömyysvakuutusrahastolla on hallituksen päättämä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikka, sekä tähän perustuva sisäisen valvonnan ohjesääntö. Näiden ohella TVR:n sisäisen valvonta perustuu hallintoneuvoston päättämiin sijoitusperiaatteisiin, hallituksen päättämiin sijoitussuunnitelmaan, velanhoitosuunnitelmaan, tietohallinto- ja tietoturvaperiaatteisiin ja sisäisen tarkastuksen toimintaohjeeseen, sekä rahaston muihin menettelyohjeisiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet

Työttömyysvakuutusrahaston sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on kyse menettelyistä, joilla pyritään saavuttamaan kohtuullinen varmuus oheisista tekijöistä:

Tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan tuloksellisuus

  • TVR kerää ja jakaa tehokkaasti ja lainmukaisesti sen kannettavana olevat työttömyysvakuutus- ja omavastuumaksut sekä muut tulot
  • TVR:n hallussa oleva omaisuus säilyy ja sitä hoidetaan hyvin ja että resurssit turvataan menetyksiltä, jotka aiheutuvat tehtävien huonosta hoidosta, tuhlaamisesta, virheistä, väärinkäytöksistä tai muusta sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta
  • TVR:n toiminta ja varojen käyttö on tuloksellista niin, että asetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista, tuottavaa ja vaikuttavaa.

Taloutta ja toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottaminen

  • TVR:n toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta ovat saatavilla tuloksellisen johtamisen edellyttämät tiedot ja että kyseisiä tietoja myös hyödynnetään johtamisessa
  • Toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta sekä tuloksellisuudesta raportoidaan rahaston hallitukselle ja hallintoneuvostolle oikeat ja riittävät tiedot.

Toiminnan lain- ja vaatimustenmukaisuus

  • TVR:n toiminnassa noudatetaan lakia, sitä koskevia ohjeita ja määräyksiä sekä hyvän hallinnon vaatimuksia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut

Työttömyysvakuutusrahaston hallitus päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että rahaston toiminnot järjestetään siten, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. 

Työttömyysvakuutusrahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia rahaston toimintoja ja niiden toteuttaminen on jokaisen rahaston työntekijän vastuulla.

Työttömyysvakuutusrahaston sisäisen valvonnan rakentuu kolmen puolustuslinjan periaatteelle alla olevan mukaisesti.

 

Ensimmäinen puolustuslinja – Hallitus ja johto

Ensimmäinen puolustuslinja muodostuu hallituksesta ja toimiston johdosta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallintatoimenpiteiden järjestämisvastuu on hallituksella ja toteuttamisvastuu on toimiston johdolla.

Toinen puolustuslinja – Compliance ja riskienvalvonta

Toisen puolustuslinjan muodostavat riippumattomat Compliance- ja Riskienvalvonta -toiminnot, joiden ensisijaisena tehtävänä on kehittää, ylläpitää ja valvoa yleisiä sisäisen valvonnan periaatteita ja riskienhallinnan toimivuutta rahastossa. Toimintoja ollaan parhaillaan implementoimassa organisaatioon ja ne tulevat raportoimaan suoraan toimitusjohtajalle.

Kolmas puolustuslinja – Sisäinen tarkastus

Kolmannen puolustuslinjan muodostava sisäinen tarkastus on muista toiminnoista erillinen ja riippumaton yksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa, että TVR:n sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus on toiminnallisesti toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan toimitusjohtajan lisäksi hallitukselle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi

Työttömyysvakuutusrahastossa toteutetaan koko rahastoa koskeva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi joka toinen vuosi johtoryhmän toimesta, ja joka toinen vuosi johtoryhmän ja toiminnoista vastaavien esimiesten toimesta. Arviointityö toteutetaan COSO-ERM -viitekehykseen perustuvan, Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan laatiman arviointikehikon avulla.

Päivitetty 21.10.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358