OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Sijoitustoiminnan periaatteet

 Hyväksytty hallintoneuvostossa 20.4.2016

Yleiset sijoitusperiaatteet

Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuri ja rahaston muut varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti ottaen huomioon rahaston maksuvalmius.

Rahaston sijoitusvarallisuudelle ei voida asettaa korkeaa tuottovaatimusta riskin kustannuksella.

Vain sellaisia arvopaperisijoituksia voidaan pitää turvallisuuden suhteen hyväksyttävinä, jotka noteerataan OECD-maiden arvopaperipörsseissä ja joiden arvon kehitystä voidaan kaiken aikaa seurata. Sijoituskohteen turvaavuutta arvioitaessa on otettava huomioon sijoituksen reaaliarvon säilyvyys.

Suhdannepuskurin sijoittamisessa on erityisenä vaikeutena se, että noususuhdanteessa hankittu sijoitusomaisuus joudutaan realisoimaan laskusuhdanteessa. Sen vuoksi sijoitusten omaisuusluokka-, toimiala- ja maahajautuksessa on kiinnitettävä huomiota pääomamarkkinakehityksen ja kansantalouden suhdanteiden sekä työllisyyskehityksen yhteisvaihteluun.

Sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisuutta ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä kuten Työttömyysvakuutusrahaston muussakin toiminnassa. Sijoitustoiminnan vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyy pyrkimys ohjata sijoituksia eettisesti hyväksyttäviin kohteisiin alan hyviä käytäntöjä seuraten.

Sijoitustoiminnan rajoitukset

Suhdannepuskuri ja rahaston muut varat on sijoitettava pääasiassa rahamarkkinasijoituksiin ja joukkolainoihin. Eurotalletukset tulee sijoittaa Finanssivalvonnan valvomiin talletuspankkeihin tai pankkien sivukonttoreihin.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi on alle vuoden korkosijoituksissa oltava vähintään yhden kuukauden menoja vastaava määrä. Puskurin pienentyessä tämän rajan alapuolelle voidaan käyttää lyhytaikaisia lainoja tilapäisten maksuvajeiden täyttämiseen.

Listattuihin ja listattaviin osakkeisiin voidaan finanssivarallisuudesta sijoittaa enintään viidennes.

Hallituksen tulee asettaa rajoitukset sijoituksille yksittäisiin riskikeskittymiin vuosittain laadittavassa sijoitussuunnitelmassa.

Työttömyysvakuutusrahaston velanotto

TVR voi ottaa lain nojalla velkaa menojensa rahoittamiseksi. Työttömyysvakuutusmaksujen asettaminen riittävälle ja oikealle tasolle on ensisijainen keino selviytyä rahastolle säädetyistä velvoitteista. Toissijaisena keinona on ottaa velkaa. Velka-asema nähdään kuitenkin tilapäisenä, enimmillään muutaman vuoden aikajaksona jonka jälkeen suhdannepuskuri pyritään palauttamaan positiiviseksi varallisuudeksi.

Mikäli työttömyysvakuutusrahaston tasearvo on muuttumassa negatiiviseksi, tulee hallituksen laatia velanhoitosuunnitelma. Velanhoitosuunnitelmassa hallituksen tulee päättää, millä tavoin velkaa nostetaan ja kuinka velanotto voidaan rahoittaa mahdollisimman edullisesti ja turvaavasti.

Sijoitussuunnitelma

Hallituksen tulee laatia vuosittain sijoitussuunnitelma. Sen tulee sisältää sijoitettavien varojen yleiset hajautustavoitteet, sijoituksille asetettavat maksuvalmiustavoitteet, sijoitusten tuottotavoitteet ja sijoitusten turvaavuustavoitteet.

Hallituksen tulee tarkistaa sijoitussuunnitelma vähintäänkin kerran vuodessa ja laatia arvio siitä, milloin sijoitukset mahdollisesti joudutaan realisoimaan.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan organisaatio ja päätösvalta

Hallituksen tehtävänä on päättää rahaston varojen sijoittamisesta ja velanotosta.

Hallituksella on oikeus hyväksyä sijoitustoiminnassa käytettäväksi yksilöllisiä omaisuudenhoitopalveluja. Hallituksen on tällöin edellytettävä, että se saa kaikilta käytetyiltä omaisuudenhoitajilta säännöllisin väliajoin kirjallisen selvityksen tehdyistä sijoituksista ja rahaston kokonaissijoitusten olemisesta sijoitussuunnitelmassa määrätyissä puitteissa.

Omaisuudenhoitajan on oltava riittävän vakavarainen, tunnettu ja hyvämaineinen ja sillä tulee olla jonkin EU-alueella toimivan rahoitus- tai sijoitusmarkkinoita valvovan viranomaisen myöntämä toimilupa.

Omaisuudenhoitosopimuksen tulee olla sopusoinnussa voimassa olevan sijoitussuunnitelman kanssa. Arvopaperien säilytys on järjestettävä turvallisesti.

Hallitus päättää velanotossa sovellettavista periaatteista ja hyväksyy lainasopimukset.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan raportointi

Hallituksen tulee antaa hallintoneuvostolle kevät- ja syyskokouksissa ja tarpeen vaatiessa muulloinkin selvitys rahaston sijoitus- ja rahoitustoiminnasta ja sen tilasta.

Tiedottaminen

Hallituksen vahvistama ja ajan tasalle saattama sijoitussuunnitelma ja velanhoitosuunnitelma tulee antaa välittömästi tiedoksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja tilintarkastajalle.

Päivitetty 25.8.2017

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358