OK

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työttömyysvakuutusrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työttömyysvakuutusrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Puhelinpalvelumme on suljettu perjantaina 1.9. koulutuspäivän vuoksi.

Velkarahoitus

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus ottaa lainaa velvoitteidensa täyttämiseksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain nojalla. Jos TVR:n velat ylittävät sen varat, valtioneuvostolla on oikeus antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisia takauksia TVR:n ottamien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Valtioneuvosto voi asettaa ehtoja antamilleen takauksille. TVR voi ottaa lainaa Finanssivalvonnan luvalla myös maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Finanssivalvonnan lupaa lainan otolle ei kuitenkaan tarvita, jos TVR:n suhdannepuskuri on negatiivinen.

TVR:n talous kehittyi vuonna 2014 ennakoitua heikommin. Taloudellinen tulos oli 672 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä ylitti talousarvion mukaisen alijäämän yli 400 miljoonalla eurolla. Menojen määrä oli 371 miljoonaa euroa suurempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Näistä seikoista johtuen suhdannepuskurin määrä oli 9 miljoonaa euroa velkapuolella v. 2014 lopussa. Suhdannepuskurin ennakoidaan olevan negatiivinen myös vuonna 2015, mistä johtuen Työttömyysvakuutusrahasto joutuu rahoittamaan vastuullaan olevia menoja osittain velkarahoituksella. TVR käyttää näin lakisääteistä mahdollisuutta velkaantua ja varautuu talousarviossaan tuntuviin lainannostoihin vuoden 2015 aikana. Velkarahoituksen enimmäismäärä on rajoitettu lainsäädännössä samaan määrään, kuin mikä on suhdannepuskurin enimmäismäärä.

Velkainstrumenttien hajautustavoitteet

Velkarahoitusta nostetaan rahoitusriskien hallitsemiseksi yritystodistuksien ja jvk-lainojen liikkeeseenlaskujen, maksuvalmiuslimiittien sekä suorien pankkilainojen kautta sekä vaihtelevilla juoksuajoilla seuraavasti:

Yritystodistukset: Lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaaminen, 1 - 12 kuukautta
Maksuvalmiuslimiitit (RCF): Lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaaminen, 1 - 24 kuukautta
Joukkovelkakirjalainat: Pitkäaikainen rahoitus, 3 - 5 vuotta
Pankkilainat:

Maturiteettihajautus, 1 - 5 vuotta

TVR on solminut kuuden pankin kanssa yritystodistusohjelman lokakuussa 2014. Tämän ohjelman puitteissa liikkeeseenlaskettujen yritystodistusluottojen enimmäismäärä on 300 miljoonaa euroa.

TVR allekirjoitti 29.4.2015 kuuden merkittävän pohjoismaisen pankin kanssa valmiusluottosopimuksen määrältään 1.000 miljoonaa euroa. Tällä lainaohjelmalla voidaan kattaa Työttömyysvakuutusrahaston tiedossa olevat rahoitustarpeet vuonna 2015 ja siitä eteenpäin.

TVR laski 23.6.2015 liikkeeseen 600 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 23.9.2019. Lainalle maksetaan kiinteää korkoa 0,375 % vuodessa.

TVR laski 15.10.2015 liikkeeseen 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 15.10.2018. Lainalle maksetaan kiinteää korkoa 0,25 % vuodessa.

Päivitetty 21.10.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0503 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358