Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2017

 Työttömyysvakuutusrahasto             Tilinpäätöstiedote                       20.03.2018 klo 11.00


Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tulos vuodelta 2017 oli ylijäämäinen

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 4 011 (4 083) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet ja hallintokulut yhteensä 3 434 (3 859) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 572 (220) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 106 (-466) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1 125 (704) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 018 (1 170) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 8,6 (8,8) %
  • Sijoitusten tuotto 0,1 (0,3) %
Sulkuihin on merkitty vuoden 2016 tiedot.


Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:

"Suomen talouden myönteinen kehitys jatkui vuonna 2017. Toteutunut kansantalouden kasvuvauhti ylitti selvästi varovaiset odotukset. Työllisten määrä lisääntyi ja erityisesti työttömien työnhakijoiden määrä väheni tuntuvasti. Hyvä talouskehitys näkyi selvästi Työttömyysvakuutusrahaston taloudessa.

Työttömyysvakuutusmaksujen kertymä nousi arvioitua suuremmaksi, kun palkkasumma kasvoi. Samalla ansioturvamenojen kokonaismäärä laski. TVR:n tulos oli selvästi ennakoitua suurempi. Ylijäämää kertyi 572 miljoonaa. Tämä merkitsi myös sitä, että TVR:n nettovarallisuus kääntyi positiiviseksi vuoden 2017 lopussa.

Talouden kääntyminen viime vuosiin verrattuna hyvinkin vahvaan kasvuun antaa TVR:lle mahdollisuuden kerryttää suhdannepuskuria, kun nykyiset velat maksetaan suunnitelman mukaisesti tänä ja ensi vuonna pois.

TVR täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Työttömyysvakuutusrahasto on näiden vuosien aikana kasvanut merkittäväksi toimijaksi, jolla on monia tehtäviä työttömyysetuuksien rahoituksessa. TVR:n hoitamaa suhdannepuskuria on tarvittu useaan otteeseen tasaamaan työttömyysvakuutusmaksujen nousupainetta.

TVR uusi keväällä 2017 valmiusluottolimiitin 400 miljoonan euron suuruisena. Limiittiin liittyy valtiontakaus. Limiittiä ei käytetty vuoden 2017 aikana. TVR:n luottoluokitus vahvistettiin syyskuussa 2017, ja se säilyi samalla tasolla Suomen valtiolla luottoluokituksen kanssa. 

Kansallinen tulorekisteri aloittaa vuoden 2019 alusta. TVR on mukana tulorekisterin ensi vaiheessa. Työttömyysvakuutusrahasto on valmistautunut tulorekisteriä varten osallistumalla lainvalmistelutyöhön sosiaali- ja terveysministeriössä. TVR rakentaa uutta työttömyysvakuutusmaksujen tietojärjestelmää tulorekisteriä varten. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään tulorekisterin mahdollisuudet täysimääräisesti ja vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa. Työttömyysvakuutusrahaston toimintamallia ja organisaatiota on uudistettu, jotta voimme vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja jotta voimme turvata entistä paremmen asiakaspalvelun.

TVR selviytyi vuonna 2017 sille annetuista tehtävistä hyvin. Tästä yhtenä esimerkkinä oli TVR:n asiakaspalvelun saama merkittävä huomionosoitus, kun TVR  voitti Contact Center -kilpailun.

Työmarkkinajärjestöt esittivät kesällä 2017 Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistämistä uudeksi rahastoksi vuoden 2019 alusta. Rahastoilla on jo nyt monenlaista yhteistyötä.  Rahastojen yhdistämisen valmistelu aloitettiin syksyllä. Juridisesti yhdistyminen tapahtuu siten, että Koulutusrahasto sulautuu Työttömyysvakuutusrahastoon. Tavoitteena on kuitenkin luoda toiminnallisesti uusi rahasto. Samalla rahaston nimi muuttuu.

TVR:n toiminnassa vuosi 2017 merkitsi monenlaisten muutosten valmistelua. Muutosprojektien ohella on vastattu lakisääteisten tehtävien hoidosta.Tämä on vaatinut TVR:n henkilökunnalta paljon työtä, hyvää ammattitaitoa ja yhteishenkeä lakisääteisten tehtäviemme hoitamisessa. Henkilöstö on näistä tehtävistä suoriutunut erinomaisesti ja kiitoksen arvoisesti."


Avainluvut

miljoonaa euroa     2017 muutos % 2016
Työttömyysvakuutusmaksut*   4 011  -2 % 4 083 
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilitys      
Maksuprosentit          
  Palkansaajamaksu     1,60 39 % 1,15
  Työnantajamaksu alempi   0,80 -20 % 1,00
  Työnantajamaksu ylempi   3,30 -15 % 3,90
Tilitetyt maksut     3 434  -11 % 3 859 
  Työttömyyskassat (TVR)   1 320  -17 % 1 581 
  Työttömyyskassat (STM)   945  -14 % 1 102 
  Eläketurvakeskus (työt. eläketurva) 768  -9 % 846 
  Koulutusrahasto     151  30 % 116 
  Kansaneläkelaitos     208  24 % 168 
  Työ- ja elinkeinom. (palkkaturva)   19  -17 % 23 
  Valtion Eläkerahasto     13  18 % 11 
  Hallintokulut     10,8  -8 % 11,7 
Nettovarallisuuden muutos   572   220
Sijoitusten tuotto- % käyville arvoille 0,1   0,3
Nettovarallisuus (suhdannepuskuri) 106   -466
  Rahamarkkinasijoitukset   537 105 % 262
  Joukkolainat     433 21 % 359
  Nostetut lainat     -900   -1025 


* Työttömyyskassojen valtionosuudet mukana maksutulossa v.2014 alkaen


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Talouden myönteinen kehitys on jatkunut myös alkuvuodesta 2018. Talouden kasvu on nopeampaa kuin vuosiin ja työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan edelleen vähenevän verrattuna vuoteen 2017. TVR:n nettovarallisuus kääntyi vuoden 2017 lopussa positiiviseksi. TVR:n talousarvion mukaan nettovarallisuuden muutos olisi vuonna 2018 noin 400 miljoonaa euroa positiivinen. Tilinpäätöstä laadittaessa arvioidaan, että nettovarallisuuden muutos olisi noin 550 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2018.

Työttömyysvakuutusrahasto on jatkanut valmistautumista vuoden 2019 alussa tapahtuvaan tulorekisterin käyttöön ottoon. Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistymistä koskevaa valmistelua on jatkettu. Yhdistymisen on tarkoitus toteutua vuoden 2019 alusta lukien. Työttömyysvakuutusmaksujen määrääminen ja perintä on sujunut suunnitelmien mukaan ja palvelutaso on saatu pidettyä hyvänä vuodenvaihteen ruuhkahuipusta huolimatta.


Tilinpäätöstiedote 2017 

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote julkaistaan kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä TVR:n verkkosivuilla osoitteessa tvr.fi

Tilinpäätöstiedote 2017 on tilintarkastamaton.


TVR:n taloudellinen tiedottaminen 2018

Tilikauden 2017 vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 21.3.2018.

TVR julkaisee 1.1.2018 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2018 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan 28.8.2018.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 539 4651

Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto
Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

Liite: Tilinpäätöstiedote 2017 (pdf)

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358