Hallituksen lakiesitykset mahdollistaisivat tulorekisterin hyödyntämisen työttömyysvakuutusmaksuissa 1.1.2019 alkaen

Suomen hallitus on 31.5.2018 antanut eduskunnalle lakiesityksen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain muuttamisesta. Esitetyt muutokset mahdollistavat tulorekisterin hyödyntämisen työttömyysvakuutusmaksuissa 1.1.2019 alkaen. Muutokset keventävät työnantajan hallinnollista taakkaa sekä mahdollistavat Työttömyysvakuutusrahastolle tulorekisterin ja digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen työttömyysvakuutusmaksujen perinnän kehittämisessä. Työnantaja voisi jatkossa valita kahdesta maksumallista itselleen soveltuvimman: uuden toteumamallin tai nykyisenkaltaisen ennakkomallin. Ehdotetut muutokset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, sillä työttömyysvakuutusmaksua maksaa vuosittain noin 170 000 yhteisöä.

Työnantajille merkittävin muutos olisi mahdollisuus toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvaan työttömyysvakuutusmaksujen maksutapaan. Toteumamalli selkeyttäisi työnantajan velvoitteita, sillä työttömyysvakuutusmaksut laskutettaisiin tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella. Työttömyysvakuutusmaksut maksettaisiin siis nykyistä reaaliaikaisemmin ja tasausmenettelyä ei tarvittaisi

Mitä toteumamalli ja ennakkomalli tarkoittavat?

Toteumamallissa työnantajan velvoitteeksi jäävät palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin ja Työttömyysvakuutusrahaston laskun maksaminen. Hallinnollinen taakka kevenee huomattavasti, varsinkin jos työnantaja on sopinut sähköisestä laskutuksesta. Toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvassa menettelyssä Työttömyysvakuutusrahasto määräisi työttömyysvakuutusmaksun maksettavaksi neljä kertaa vuodessa niiden tietojen perusteella, jotka työnantaja tai sijaismaksaja on ilmoittanut tulorekisteriin maksuunpanoa edeltävän kolmen kalenterikuukauden aikana. Maksut määrättäisiin huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.

Pienillä ja satunnaisesti työllistävillä työantajilla, joilla palkkasumma vaihtelee vuoden aikana esimerkiksi sesonkiluonteisesti, toteutuneeseen palkkasummaan perustuva maksumalli on vaivattomampi ja ajantasaisempi.

Toteumamallin etuna olisi myös se, että se perustuu maksettuun palkkaan ja sen täsmäyttäminen kirjanpitoon sekä oikeellisuuden tarkistaminen on työnantajalle huomattavasti nykyistä helpompaa.

Nykyisen kaltainen ennakkomaksamiseen perustuva vaihtoehto olisi myös edelleen valittavissa. Ennakkomalli olisi nykyiseen tapaan etupainotteinen, sillä työttömyysvakuutusmaksuja maksetaan tasaerissä etukäteen arvioidun vuosittaisen palkkasumman perusteella.

Työnantaja- ja palkansaajamaksujen erilliset eräpäivät poistuisivat 1.1.2019 alkaen. Jatkossa ennakkomallissa kaikki maksettavat työttömyysvakuutusmaksut jaettaisiin tasamääräisesti työttömyysvakuutusmaksujen ennakkoja koskeviin laskuihin. Toteumamallissa maksu määrätään tulorekisteriin tehtyjen toteutuneiden palkkatietoilmoitusten perusteella jälkikäteen.

Lähtökohtaisesti perintämenettely perustuisi toteumamalliin, mutta työnantajilla olisi kuitenkin mahdollisuus valita ennakollinen perintä. Oletus on, että suurin osa työnantajista valitsee toteumamallin. Jos työnantaja haluaa maksut perittävän ennakkomallin mukaan, työnantajan tulisi pyytää Työttömyysvakuutusrahastolta työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä ennakkona.

Mikä pysyy ennallaan?

Tulorekisterin käyttäminen ei vaikuta Työttömyysvakuutusrahaston rahoittamien etuus- tai muiden menojen määrään. Työttömyysvakuutusmaksujen määräytyminen säilyy ennallaan. Esitys ei myöskään vaikuta Työttömyysvakuutusrahaston rahoituksen kokonaiskertymään eikä se muuta rahoitussuhteita eri rahoittajaosapuolten välillä.

Tiedotamme lakimuutosten etenemisestä ja tulorekisterin käyttöönoton vaikutuksista työnantajille tarkemmin muun muassa verkkosivuillamme ja uutiskirjeessämme. Uutiskirjeen voit tilata täältä.

Mikäli lakiesitys hyväksytään, tulevat uudet käytännöt voimaan 1.1.2019 alkaen. On tärkeää huomata, että lainsäädäntömuutoksilla tai tulorekisterillä ei ole vaikutusta vakuutusvuotta 2018 koskeviin ilmoituksiin. Vuoden 2018 palkkasummatiedot ja koulutuskorvaushakemus tulee toimittaa Työttömyysvakuutusrahastolle nykyisen menettelyn mukaisesti tammikuun 2019 loppuun mennessä. Vasta vuonna 2019 maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin.

Lue lisää:
Tutustu Tulorekisteri-sivustoon
TVR parantaa asiakaspalvelua myös tulorekisterin avulla 

Lisätietoja:
Juho Oksanen, vakuutusjohtaja, puh. 0400 644 263

Päivitetty 31.5.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358