Hallitus

Työttömyysvakuutusrahastolla on hallitus, johon kuuluu Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen (862/1998) mukaan neljätoista (14) varsinaista jäsentä. Hallintoneuvosto nimittää hallituksen siten, että 7 hallituksen jäsentä edustaa työmarkkinaosapuolen työnantajia ja 7 työntekijöitä. Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajalla. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, hallintoneuvosto nimittää edellä kuvatun edustavuuden mukaisesti seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään seitsemän muuta jäsentä on kokouksessa läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee olla edustettuina. Hallituksen päätökseksi tulee kanta, johon kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Hallitus huolehtii TVR:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus seuraa TVR:n kehitystä johdon kuukausiraporttien sekä muun johdon toimittaman informaation avulla. TVR:n nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen antamien valtuutuksien mukaisesti hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai TVR:n toimihenkilö yksin. TVR:n hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisessa työjärjestyksessä. Hallitus arvioi kerran vuodessa toimintaansa.

Hallituksen kokoonpanoa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2016 siten, että muutokset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Vuoden 2017 loppuun saakka hallituksessa oli kaksitoista (12) jäsentä, joista 8 edusti työnantajia ja 4 työntekijöitä. 

Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan kaikille hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta varmistetaan hallituksen jäsenten mahdollisuudet osallistua kokouksiin. Hallitus kokoontuu 8-12 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin. Hallituksen kokous voidaan pitää kiireellisessä tapauksessa yksittäistä asiaa varten myös puhelin- tai sähköpostikokouksena, jos kaikki jäsenet sen hyväksyvät. 

Puheenjohtajan tehtävät

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja

  • kutsuu hallituksen kokoukset koolle
  • hyväksyy toimitusjohtajan laatiman esityslistan hallituksen kokouksia varten
  • vastaa siitä, että jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja 
  • pitää tarpeen mukaan yhteyttä sekä toimitusjohtajaan että hallituksen jäseniin kokousten välissä
  • vastaa siitä, että hallituksen työskentelyssä noudatetaan tämän työjärjestyksen määräyksiä
  • hyväksyy toimitusjohtajan laskut.

Hallituksen toiminta

Vuonna 2017 hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Hallituksella ei ole pysyviä valiokuntia mutta voi asettaa työryhmiä tai valiokuntia, jotka avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita.  

Päivitetty 3.7.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358