Riskienhallinta

Riskienhallinnan määritelmä

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ja hallita niitä uhkatekijöitä, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa Työttömyysvakuutusrahaston toiminnan jatkuvuuden tai vakavaraisuuden, tai vaikuttaa haitallisesti rahaston toimintaedellytyksiin tai strategian toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on myös tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että TVR:n ottamat tai kohtaamat riskit ovat oikeassa suhteessa sen tavoitteisiin ja riskinkantokykyyn.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan siten kaikkea toimintaa TVR:n toiminnan jatkuvuuden, kehittämisstrategioiden toteutumisen ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Keskeisimmät riskit pyritään tunnistamaan riskienhallintasuunnitelmassa ja rajoittamaan sellaiselle tasolle, että riskien toteutuminen ei vaaranna TVR:n taloudellista asemaa, toiminnan jatkuvuutta tai sen toimintaan kohdistuvaa luottamusta.

Riskienhallinta on osa kaikkia Työttömyysvakuutusrahaston suunnitteluprosesseja jakautuen seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Sisäisen valvonnan kartoitus sekä riskien tunnistaminen ja arviointi
  2. Riskienhallintakeinot: riskin välttäminen, riskin pienentäminen, riskin siirtäminen tai riskin pitäminen
  3. Varautuminen vahinkojen varalle tai tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti estävien sisäisten tai ulkoisten riskien varalle
  4. Seuranta ja vahingosta oppiminen

Riskienhallinnan organisointi

Riskienhallinta on osa Työttömyysvakuutusrahaston valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan organisoinnissa TVR:n riskienhallinta kuten koko sisäinen valvonta on ylimmän johdon vastuulla, mutta toiminta edellyttää koko henkilöstön panostusta.

Riskienhallinnan toimintoja ohjaa ja koordinoi toimitusjohtaja apunaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työryhmä,, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. Työryhmän tehtävänä on muun muassa laatia rahastotasoinen riskiarvio toimintayksiköiden riskienarviointeihin perustuen, käsitellä näihin liittyvät rahaston tasoiset toimenpide-ehdotukset, seurata niiden toteuttamista, sekä arvioida rahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. Työryhmän puheenjohtajana toimii varatoimitusjohtaja ja sihteerinä Compliance Officer. Lisäksi työryhmään kuuluu 2 toimintayksikön johtajaa. Compliance -toiminto perustettiin vuoden 2015 aikana.

Toimintaympäristö

Työttömyysvakuutusrahastolla on laaja liittymäpinta Suomen kansantaloudessa. Tästä johtuen rahaston päätehtävien esteetön toiminta on pyrittävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Rahaston talouden ohjaus tapahtuu lähinnä vuosittain määritettävien työttömyysvakuutusmaksujen säätelyn avulla. Rahaston keskeisimpiin strategisiin tavoitteisiin kuuluu työttömyysvakuutusmaksujen oikean tason ja tasaisuuden turvaaminen.

Työttömyysvakuutusmaksujen tasaisuuden varmistamiseksi rahastolla on käytössään suhdannepuskuri, jonka suuruus vaikuttaa oleellisesti rahaston riskinkantokykyyn. Suhdannepuskuri muuttui vuoden 2015 aikana negatiiviseksi ja velkarahoitusta jouduttiin käyttämään tuntuvasti työttömyysturvamenojen rahoittamiseen. Työttömyysvakuutusrahaston nettovarallisuus oli vuoden 2015 lopussa 686 miljoonaa euroa negatiivinen.

Sijoitustoiminnan riskit pyritään rajaamaan sellaiselle tasolle, että riskien realisoituminen ei aiheuta rahastolle merkittäviä menetyksiä, jotka aiheuttaisivat paineita maksujen korotuksiin tai vaarantaisivat rahaston likviditeetin. Työttömyysvakuutusrahaston sijoitus- ja rahoitustoimintaa ja riskirajoja säädellään tarkemmin hallintoneuvoston hyväksymissä sijoitustoiminnan periaatteissa sekä hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa ja velanhoitosuunnitelmassa.

Sijoitusten markkinariskejä mitataan lähinnä ns. stressitestimenetelmällä, jossa kullekin sijoitusluokalle määritellään historialliseen vaihteluun perustuva riskiluku ilmaistuna vuotuisena volatiliteettina. Vuonna 2015 osakesijoitusten riskiluku oli 25 (25) %, joukkolainasijoitusten neljä (neljä) prosenttia ja rahamarkkinasijoitusten yksi (yksi) prosentti.

Työttömyysvakuutusrahaston merkittävimmät riskit

Työttömyysvakuutusrahaston merkittävimmät riskit liittyvät suhdannepuskurin riittävyyteen ja maksuvalmiuden hoitoon, kykyyn reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, tietojärjestelmien toimivuuteen sekä tietopääoman saatavuuteen ja säilyttämiseen.

Suhdannepuskurin riittävyys pyritään varmistamaan siten, että työttömyysvakuutusmaksut kyetään asettamaan monipuolisiin ennustemenetelmiin nojaten turvaavalle tasolle. Matalasuhdanteessa puskuri voi siirtyä velkapuolelle, jolloin maksuvalmiuden varmistaminen on hoidettava ainakin osittain velkarahoituksella. Suhdannepuskurissa olevaa varojen määrää arvioidaan sekä absoluuttisena että rahaston menoihin suhteutettuna määränä. Vuoden 2015 lopussa puskurin varallisuus (nettovarallisuus) oli -686 miljoonaa euroa. Työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmius oli varmistettu pitkäaikaisilla joukkovelkakirjalainoilla (898 milj. eur) sekä liikkeeseenlasketuilla yritystodistuksilla (212 milj. eur), kokonaislainanotto oli siten 1 109 miljoonaa euroa.

Maksuvalmiuden hoitoon liittyvää riskiä pyritään hallitsemaan tuottavan ja turvaan sijoitustoiminnan lisäksi kattavin lainajärjestelyin. TVR:llä on yritystodistusohjelman ns. back up- fasiliteettina valmiusluottolimiitti määrältään 300 miljoonaa euroa ja jvk-lainojen liikkeeseenlaskujen rinnalla valtion takaama valmiusluottolimiitti määrältään 700 miljoonaa euroa.

Muutosvalmiuteen liittyvää riskiä pyritään hallitsemaan hyvällä toimintaympäristön tiedossa olevien muutosten ennakoinnilla. Tämä edellyttää aktiivista yhteydenpitoa kaikkiin sidosryhmiin ja erityisesti päätöksentekijöihin.

Tietohallinnon ja tietojärjestelmien merkitys on kasvanut huomattavasti TVR:n toiminnassa viime vuosina. Niin ikään avainosaamisen saatavuus sekä avainhenkilöstön ja tietopääoman säilyttäminen on TVR:n toiminnan kannalta keskeistä. TVR hallitsee näihin liittyviä riskejä toiminnan jatkuvuussuunnittelu-, valmius- ja varamiesjärjestelyiden sekä tietojärjestelmiensä toimintavarmuuden ja tehokkuuden parantamisen avulla.

Päivitetty 23.3.2016

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358