Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muutokset 1.1.2016

Maksuvelvollisuus

Vakuuttamisvelvollisuuden raja muuttuu lakimuutoksen myötä euromääräiseksi. Työnantaja on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua, jos hän on maksanut kalenterivuoden aikana palkkoja yli 1 200 euroa. Jos työnantajan maksuvelvollisuus ei täyty, työntekijän palkasta pidätettyä palkansaajan maksua ei tilitetä Työttömyysvakuutusrahastolle.

Yrittäjät

Maksuvelvollisuus ei jatkossa koske seuraavia henkilöitä:

 • yrittäjän eläkelain 3 §:ssä tarkoitettua yrittäjää
 • maatalousyrittäjän eläkelain 3 - 5 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää ja hänen perheenjäsentään.

Yrittäjän maksuvelvollisuus ei ole enää jatkossa sidottu yritystoiminnan päätoimisuuteen eikä YEL- tai MYEL-vakuutuksen ottamiseen. 

Yrittäjällä on jatkossa maksuvelvollisuus sivutoimisessa työsuhteessa saadusta palkasta, vaikka hän olisi yrittäjän eläkelaissa tai maatalousyrittäjän eläkelaissa tarkoitettu yrittäjä.

Yrittäjämääritelmän muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää sääntelyä.

Yrittäjä, jolla ei ole maksuvelvollisuutta:

 • ammatin- tai liikkeenharjoittaja, hänen puolisonsa tai muu perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä ilman palkkaa
 • avoimen yhtiön yhtiömies 
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies 
 • yhtymän tai osuuskunnan osakas, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista
 • osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä työskentelevä osakas, jos hän työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muu vastaava asema ja käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa) ja lisäksi omistaa
  • yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai
  • omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Henkilön tulee lisäksi itse omistaa vähintään yksi yhtiön osake.

Myös välillinen omistus (ns. väliyhtiön kautta) otetaan huomioon.

Maatalousyrittäjä, jolla ei maksuvelvollisuutta:

 • maa- ja metsätaloutta itsenäisesti harjoittava yrittäjä sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet
 • kalastaja, joka ei ole työsuhteessa, mutta harjoittaa ammattimaista kalastusta, sekä kalastustyöhön osallistuvat perheenjäsenet
 • poronomistajat ja poronhoitotyöhön osallistuvat perheenjäsenet.

Kansainväliset tilanteet

Alueellinen soveltamisala

Lähtökohtana on, että kaikki Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa.

Ulkomailla tehtävän työn osalta laki ja säännökset pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus on silloin, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • työntekijä on EU:n sosiaaliturva-asetusten tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella Suomen lainsäädännön alainen
 • työntekijä on ns. lähetetty työntekijä tai useassa maassa työskentelevä, johon sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä tai
 • työntekijä tekee työtä suomalaisen työnantajan lähettämänä ns. kolmannessa valtiossa (muu kuin EU/ETA- maa, Sveitsi tai sosiaaliturvasopimusmaa tietyin edellytyksin).

Poikkeukset

Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta kolmannesta valtiosta Suomeen tulevan työntekijän Suomessa tekemästä työstä seuraavin edellytyksin:

 • kysymyksessä on maanteitse tapahtuva kuljetusliikenteen työ, jonka työntekijä tekee pääosin muualla kuin Suomessa
 • työntekijä ei asu Suomessa
 • työnantajan kotipaikka ei ole Suomessa ja
 • työhön ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten nojalla.

Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta työntekijästä, joka on Suomessa kokous- tai esiintymismatkalla tai muulla vastaavalla lyhytkestoisella vierailulla, jonka tarkoitus liittyy työntekijän ulkomailla tekemään työhön, jos:

 • työntekijä ei asu Suomessa
 • työnantajan kotipaikka ei ole Suomessa ja
 • työhön ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten nojalla.

Maksuvelvollisuudesta vapauttaminen

TVR voi työnantajan hakemuksesta vapauttaa suomalaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta kolmansiin maihin lähetettyjen työntekijöiden kohdalla, kun

 • työskentely ulkomailla ei ole enää tilapäistä ja
 • työskentely ulkomailla on kestänyt yli kaksi vuotta.

Työnantajan tulee hakea vapauttamista kirjallisesti TVR:ltä. TVR antaa asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Lopullinen työttömyysvakuutusmaksu

TVR:llä on jatkossa mahdollisuus määrätä lopullinen työttömyysvakuutusmaksu kesken vakuutusvuoden, jos työnantajan toiminta lakkaa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yrityksen konkurssi tai yritysjärjestelyt, jotka johtavat toiminnan lakkaamiseen.

Maksu voidaan määrätä kesken vuoden joko TVR:n aloitteesta tai työnantajan pyynnöstä.

Mikä muuttuu työttömyysvakuutusmaksuissa?

Päivitetty 16.12.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358