Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat palkat

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa, tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Myös esimerkiksi konkurssipesän, palkkaturvasta huolehtivan viranomaisen tai muun sijaismaksajan maksama vastike katsotaan palkaksi. Työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut perustuvat samaan palkkasummaan.

Palkkaan luetaan myös työstä maksettava vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi

 1. yleisöltä saatavilla palvelu- tai lahjarahoilla
 2. vakuutuskassalaissa tarkoitetun sairauskassan maksamalla päivärahalla, jota työntekijä saa laissa säädetyn tai työehto- tai muussa sopimuksessa sovitun palkan sijasta
 3. lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisella yksityisen hoidon tuella tai vastaavalla muulla valtion tai kunnan maksamalla tuella.

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään muun muassa:

Palkka 

 • peruspalkka (esim. kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka) 
 • sairausajan palkka 
 • sairauskassan maksama täydennyspäiväraha 
 • irtisanomisajan palkka (lukuun ottamatta lomautusaikana irtisanotulle maksettua palkkaa sekä työsopimuslain 6 kk:n enimmäisirtisanomisaikaa pidemmältä ajalta maksettua korvausta, jos työntekijä ei työskentele irtisanomisaikana).

Vuosilomapalkka ja lomakorvaukset 

 • lomaraha 
 • lomaltapaluuraha 
 • lomapalkan korotus 
 • työsuhteen päättyessä maksettu vuosilomakorvaus.

Palkanlisät, korotukset ja palkkiot

 • henkilökohtaiset tai tehtäväkohtaiset lisät
 • ikälisä
 • olosuhdelisä 
 • vuorotyölisä 
 • ylityökorotus
 • arkipyhäkorvaus 
 • työajanlyhennyskorvaukset
 • hälytyslisä
 • seisokkikorotus 
 • työajan lyhentämiskorvaus (pekkasvapaa) 
 • varallaolokorvaus 
 • sunnuntaityökorvaus 
 • vapaavuorokorvaus 
 • provisio, tantiemi tai bonus 
 • tulokseen perustuvat palkkiot ja kannustepalkkiot (lukuun ottamatta myöhemmin mainittuja poikkeuksia) 
 • tulospalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet 
 • tuotantopalkkio 
 • tuotantolisä.

Luontoisedut (verotusarvon mukaan) 

 • ravintoetu 
 • autoetu 
 • puhelimen käyttöetu 
 • asuntoetu
 • muut luontoisedut.

Muut työhön liittyvät korvaukset

 • palvelusvuosien perusteella maksettu palkka tai rahalahja 
 • aloite- ja kirjoituspalkkiot 
 • työpaikan henkilöstön luottamusmiehelle maksetut korvaukset 
 • YT-lain mukaisten toimikuntien palkkiot
 • verolliset kustannusten korvaukset (1.1.2014 alkaen).

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana ei pidetä muun muassa:

Työsuhteen päättyessä maksettavat vahingonkorvausluonteiset suoritukset

 • odotusajan palkka (korvaus palkan maksun viivästymisestä työsuhteen päättyessä)
 • korvaus laittomasta irtisanomisesta 
 • lomautuksen aikana irtisanotulle tai irtisanoutuneelle työntekijälle maksettava irtisanomisajan palkka 
 • työsopimuksen purkamisen yhteydessä maksettava korvaus (kuten ns. kultainen kädenpuristus) 
 • muu kuin lakiin perustuva korvaus työsuhteen päättymisestä 
 • eroraha.

Kustannusten korvaukset

 • työmatkasta saatu veroton päiväraha tai muu veroton työn suorittamisesta aiheutuvan kustannuksen korvaus 
 • muuttokustannusten korvaus 
 • ulkomailla työskentelystä aiheutuneiden erityisten kustannusten korvaukset 
 • työväline- ja työvaate- sekä muut välittömästi työn suorittamisesta aiheutuneet kustannusten korvaukset.

Eräät muut etuudet ja vastaavat erät

 • työnantajalta saatu henkilökuntaetu (esim. lainan korkoetu ja maksuton terveydenhoito)
 • sairauskassan maksama lisäpäiväraha (etuus, jota työpaikan sairauskassa maksaa sen jälkeen, kun jäsenen työehtosopimuksen mukainen oikeus sairausajan palkkaan tai täydennyspäivärahaan on päättynyt)
 • esine- tai merkkipäivälahja 
 • rojaltit, tekijänoikeuskorvaukset ja työsuhdekeksintökorvaukset
 • koko henkilöstölle maksettu osuus osakeyhtiön voitosta tai käteinen voittopalkkio
 • henkilöstörahaston suoritukset 
 • etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhtiön osakkeita alempaan hintaan, jos etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä
 • työsuhdeoptiot ja niihin rinnastettavat osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt
 • osakeyhtiön osakkaan saama voitto-osuus tai osinko.

Päivitetty 28.9.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358