Omavastuumaksuasioiden käsittely TVR:ssä

 

1. Käsittelyn aloitus

Työttömyysvakuutusrahasto eli TVR saa työttömyyskassalta tai Kelalta sähköisen ilmoituksen henkilöstä, jonka työsuhde on päättynyt. Omavastuumaksuasian käsittely TVR:ssä alkaa. TVR voi käsittelyvaiheessa pyytää lisäselvityksiä mm. työnantajalta, työntekijältä, työttömyyskassalta tai Kelalta.

2. Käsittely

  • Jos työnantajan maksuvelvollisuuden edellytykset täyttyvät, TVR lähettää työnantajalle kuulemiskirjeen koskien omavastuumaksua.
  • Jos maksuvelvollisuuden edellytykset eivät täyty, TVR lopettaa omavastuumaksuasian käsittelyn.

3. Kuuleminen ja päätös 

Työnantajalla on 21 päivää aikaa toimittaa kuulemiskirjeeseen vastine, jos se katsoo, että kuulemiskirjeen tiedot eivät pidä paikkaansa.

Työnantaja ei toimita vastinetta

TVR antaa omavastuumaksuasiasta kirjallisen päätöksen, jolla se velvoittaa työnantajan maksamaan omavastuumaksun. TVR lähettää työnantajalle omavastuumaksusta laskun, jonka maksuaika on 21 päivää.

Työnantaja toimittaa vastineen

TVR tutkii, onko omavastuumaksusta vapautumiselle olemassa peruste. Asian selvittämiseksi TVR voi pyytää lisäselvityksiä mm. työntekijältä, työttömyyskassalta tai Kelalta.

  • Jos TVR toteaa, että omavastuumaksusta vapautumiselle ei ole perustetta, se antaa työnantajalle kirjallisen päätöksen. Päätöksellä TVR velvoittaa työnantajan maksamaan omavastuumaksun. TVR lähettää työnantajalle omavastuumaksusta laskun, jonka maksuaika on 21 päivää.
  • Jos vastineesta tai TVR:n tekemistä lisäselvityksistä ilmenee, että työnantaja ei ole omavastuumaksuvelvollinen, TVR antaa työnantajalle päätöksen, jolla se vapauttaa työnantajan omavastuumaksusta kyseisen henkilön osalta.

4. Muutoksenhaku

Jos työnantaja on tyytymätön TVR:n päätökseen, se voi valittaa päätöksestä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen työnantaja voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Erityistilanteita ja omavastuumaksujen laskutus

TVR voi jättää omavastuumaksun perimättä, jos maksun määrä on alle 30 euroa.

Poikkeustapauksissa TVR voi myös jättää määräämänsä omavastuumaksun osittain perimättä. Tämä edellyttää aina työnantajalta luotettavaa selvitystä siitä, että sen taloudellinen tilanne on omavastuumaksun perusteena olevan irtisanomisen jälkeen merkittävästi heikentynyt ja omavastuumaksujen täysimääräinen periminen vaarantaisi työnantajan toiminnan jatkumisen.

TVR lähettää työnantajalle laskun omavastuumaksun maksamista varten päätöksen antamisen yhteydessä erillisenä kirjeenä. Lasku lähetetään joko paperisena tai sähköisesti, jos olet pyytänyt sähköistä laskua. Laskulla on maksuaikaa 21 päivää, ja siinä on yksilöity, mitä omavastuumaksupäätöstä lasku koskee.

TVR voi periä omavastuumaksun ilman tuomiota siten kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään. Jos työnantaja ei maksa laskua määräajassa, viivästysajalta on maksettava korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa.

Työnantajan täytyy maksaa omavastuumaksu, vaikka se olisikin valittanut omavastuumaksua koskevasta päätöksestä, jos TVR ei voi oikaista päätöstä työnantajan vaatimusten mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa työnantaja voi kuitenkin pyytää täytäntöönpanon keskeytystä muutoksenhakuelimeltä joko valituksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella.

TVR ei voi antaa päätöstä omavastuumaksusta sen jälkeen kun on kulunut viisi vuotta henkilön lisäpäiville siirtymisestä. Niissä tilanteissa, joissa työnantaja on velvollinen maksamaan omavastuumaksun henkilölle tosiasiallisesti maksetusta työttömyyspäivärahamenosta, TVR ei voi antaa päätöstä omavastuumaksusta sen jälkeen kun on kulunut viisi vuotta henkilön 63 vuoden iän täyttämisestä.

Lue lisää:

Miten haen päätökseen muutosta?

Muutoksia omavastuu- ja TSL-maksujen laskutuksessa loppuvuonna

Päivitetty 15.10.2018

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358