Omavastuumaksulaskuri

Arviolaskurilla voit laskea arvion omavastuumaksun määrästä sekä omavastuumaksuprosentin. Arvio perustuu syöttämiisi tietoihin.

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohta. Arviolaskuri laskee maksuarvion sen oletuksen perusteella, että henkilön oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa työsuhteen päättymispäivää seuraavan työttömyysturvan 7 päivän omavastuuajan jälkeen (5 päivän jälkeen, jos omavastuuaika on alkanut ajalla 1.1.2014 - 31.12.2016 tai jos työsuhde on päättynyt 31.12.2017 jälkeen, lisätään 5 arkipäivää työsuhteen päättymisestä tai 4 arkipäivää ensimmäiseen lomautuspäivään, jos kyseessä on lomautettu henkilö ja lomautuksen alkamispäivä on 31.12.2017 jälkeen) ja työttömyyspäivärahan maksatus on tämän jälkeen yhdenjaksoista.

Arviolaskuri ei ota huomioon mm. henkilölle maksettua, työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, työttömyyspäivärahan maksatuksessa mahdollisesti olevia taukoja, eikä arviossa huomioida mahdollisesti tulevia työttömyysturvan tason korotuksia.

Arviolaskuri ei myöskään ota huomioon eläkeuudistuksen mukaisen eläkeiän alarajan nostoa.
Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan omavastuumaksua peritään siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 63 vuotta.

Huom. Syöttämäsi tiedot eivät jää muistiin järjestelmäämme. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia laskennan suorittamiseksi.

Omavastuumaksuarvion työntekijästä (sisältää työnantajan omavastuumaksuprosentin)
Työnantajan omavastuumaksuprosentin palkkasumman perusteella

Nimitieto ei vaikuta arviolaskentaan. Tiedon täyttäminen on vapaaehtoista, ja tieto näkyy tulosteessa.

Syntymäajan perusteella lasketaan, onko vuosina 1950–1954 syntynyt henkilö täyttänyt 59 vuotta, vuosina 1955–1956 syntynyt henkilö täyttänyt 60 vuotta tai vuonna 1957 ja sen jälkeen syntynyt henkilö täyttänyt 61 vuotta ennen työttömyyspäivärahan 500 enimmäisajan päättymistä.

Lisäksi lasketaan, onko irtisanottu henkilö täyttänyt 60 vuotta. Tämä koskee niitä tilanteita, joissa omavastuumaksu määrätään 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkaneen työttömyyspäivärahaoikeuden perusteella, kun henkilö on ollut oikeutettu päivärahaan täytettyään 63 vuotta tai on alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.

Syötä työntekijän syntymäaika.

Työsuhteen pituus vaikuttaa työnantajan omavastuumaksuvelvollisuuteen. Työsuhteen tulee kestää vähintään kolme vuotta, jotta omavastuuvelvoite syntyy.

Syötä työsuhteen alkamispäivämäärä.

Omavastuumaksu lomautuksen johdosta peritään ainoastaan niissä tilanteissa, joissa henkilö on saanut oikeuden työttömyysturvan lisäpäiviin.

Jos työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta, omavastuumaksuvelvollisuutta ei ole. Jos työsuhde päättyy ennen 56 vuoden iän täyttämistä, ei omavastuumaksua myöskään tule.

Lomautuksen ensimmäinen päivä.

Syötä työsuhteen päättymispäivämäärä.

Omavastuumaksua määrättäessä käytetään irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaa palkkasummaa.

Irtisanomisvuosi ei voi olla pienempi kuin 2005.

Vuosina 1950 ja 1951 syntyneet henkilöt voivat siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään. Jos henkilölle maksetaan työttömyyspäivärahaa eläkkeelle siirtymiseen saakka, työnantajan omavastuumaksu peritään eläkkeelle siirtymiseen asti maksetuista työttömyyspäivärahoista. Edellä mainittu koskee niitä henkilöitä, jotka eivät ole siirtyneet työttömyysturvan lisäpäiville.

Syötä työntekijän syntymäaika.

Vuonna 1952 tai sen jälkeen syntyneellä henkilöllä ei ole oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.

Syötä varhaiseläkkeen alkamispäivämäärä.

Henkilöllä on oikeus lisäpäiviin ja omavastuumaksu peritään, jos työntekijä on työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttyessä ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Omavastuumaksua ei peritä, jos työsuhde on irtisanottu (työsopimuslaki, TSL 7 luku 2 §) tai purettu (TSL 8 luku 1 §) työntekijästä johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Omavastuumaksua ei peritä, jos työntekijä on irtisanoutunut omasta aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävaikutusta. Myötävaikutusta voivat olla esim. erilaiset työntekijälle myönnettävät tukipaketit, kultaiset kädenpuristukset ja erorahat.

Omavastuumaksu koskee työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille vuosittain asetetun alarajan. Määräävää on työsuhteen irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden tai lomautusilmoituksen antamisvuotta edeltäneen vuoden palkkasumma.

Jos yrityksessä on tapahtunut sulautumisia työsuhteen irtisanomisvuonna ennen irtisanomispäivää tai irtisanomisvuotta edeltävänä vuonna, omavastuumaksun suuruus määräytyy sulautuneiden yritysten yhteenlaskettujen, irtisanomisvuotta 
edeltäneen vuoden työttömyysvakuutusmaksun perusteena olleiden palkkasummien perusteella.

Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa työnantajaan on sulautunut yrityksiä lomautusilmoituksen antamisvuonna ennen lomautusilmoituspäivää tai lomautusilmoituksen antamisvuotta edeltävänä vuonna.

Syötä palkkasumma irtisanomisvuotta edeltävältä vuodelta.

Henkilön ansiopäivärahan suuruus vaikuttaa omavastuumaksun määrään. Henkilön ansiopäivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti hänen työttömyyttä edeltävän 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon (34 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon perusteella, jos työssäoloehto on täyttynyt ennen 1.1.2014) vakiintuneista ennakonpidätyksen alaisista tuloista.

Arvion ansiopäivärahan määrästä sekä lisätietoja sen laskennasta saa
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) verkkosivuilta.

Syötä arvioitu ansiopäiväraha.

Arvioitu omavastuumaksun määrä on

Laskelman perusteena olevat tiedot

Työnantajan omavastuumaksuprosentti {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentage, 6)}} % ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}})
Maksuvelvoitepäivien lukumäärä {{vm.paymentObligationDaysText}}
Työttömyysetuusmeno (laskentaperuste) {{formatCurrency(vm.benefitExpenditure)}} €

{{vm.printTitle}}

Laskentakaava:
maksuvelvoitepäivien lkm x ansiopäiväraha €/pv x omavastuumaksuprosentti = työnantajan omavastuumaksu

Arvio työnantajan omavastuumaksusta:
{{vm.paymentObligationDays}} pv × {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/pv × {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentage, 6)}} % = {{formatCurrency(vm.ownRiskPayment)}} €

Arvioitu omavastuumaksun määrä on {{formatCurrency(vm.ownRiskPayment)}} €.

Työnantajalle ei arvion mukaan tule omavastuumaksua, koska

  • {{reason}}

Arvio on suuntaa-antava ja perustuu laskurin käyttäjän syöttämiin tietoihin.

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden tai lisäpäiväoikeuden alkamisajankohta. Nämä puolestaan riippuvat työsuhteen päättymisajankohdasta tai lomautuksen alkamisajankohdasta sekä näitä seuranneesta työttömyyden kestosta.

Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on ollut sairaana ja saanut sairauspäivärahaa tai työllistynyt lyhyeksi ajaksi, jolloin henkilöllä ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan. Taloudellisen etuuden maksaminen voi vaikuttaa työttömyyspäivärahaoikeuden tai lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaan, koska työttömyysturvalain mukaan jaksotettava taloudellinen etuus estää työttömyyspäivärahan maksamisen jaksotusajalta ja näin ollen siirtää työttömyyspäivärahaoikeuden tai lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa. Edellä mainituista syistä työttömyyspäiväraha- tai lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa ei voida etukäteen tietää. 

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia tulevia työttömyysturvan tason muutoksia.

Työnantajalle tulee arvion perusteella omavastuumaksua.

Arvio on suuntaa-antava ja perustuu laskurin käyttäjän syöttämiin tietoihin.
Arvio perustuu vuosien 1950 - 1954 välillä syntyneen henkilön lisäpäiväoikeuteen.

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön lisäpäiväoikeuden alkamisajankohta. Tämä puolestaan riippuu työsuhteen päättymisajankohdasta tai lomautuksen alkamisajankohdasta sekä näitä seuranneesta työttömyyden kestosta.

Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on ollut sairaana ja saanut sairauspäivärahaa tai työllistynyt lyhyeksi ajaksi, jolloin henkilöllä ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Taloudellisen etuuden maksaminen voi vaikuttaa lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaan, koska työttömyysturvalain mukaan jaksotettava taloudellinen etuus estää työttömyyspäivärahan maksamisen jaksotusajalta ja näin ollen siirtää lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa. Lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa ei yllä mainituista syistä voi etukäteen tietää.

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia tulevia työttömyysturvan tason muutoksia.

Työttömän lisäpäiväoikeuden ja siihen perustuvan työnantajan omavastuumaksuvelvollisuuden perusedellytys on, että vuosina 1950 - 1954 syntynyt henkilö on täyttänyt 59 vuotta ennen työttömyyspäivärahakauden enimmäisajan (500 päivää) täyttymistä.

Työnantajalle tulee arvion perusteella omavastuumaksua.

Arvio on suuntaa-antava ja perustuu laskurin käyttäjän syöttämiin tietoihin.
Arvio perustuu vuosien 1955 - 1956 välillä syntyneen henkilön lisäpäiväoikeuteen.

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön lisäpäiväoikeuden alkamisajankohta. Tämä puolestaan riippuu työsuhteen päättymisajankohdasta tai lomautuksen alkamisajankohdasta sekä näitä seuranneesta työttömyydestä.

Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on ollut sairaana ja saanut sairauspäivärahaa tai työllistynyt lyhyeksi ajaksi, jolloin henkilöllä ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Taloudellisen etuuden maksaminen voi vaikuttaa lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaan, koska työttömyysturvalain mukaan jaksotettava taloudellinen etuus estää työttömyyspäivärahan maksamisen jaksotusajalta ja näin ollen siirtää lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa. Lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa ei yllä mainituista syistä voi etukäteen tietää.
Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia tulevia työttömyysturvan tason muutoksia.

Työttömän lisäpäiväoikeuden ja siihen perustuvan työnantajan omavastuumaksuvelvollisuuden perusedellytys on, että vuosina 1955 - 1956 syntynyt henkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen työttömyyspäivärahakauden enimmäisajan (500 päivää) täyttymistä.

Työnantajalle tulee arvion perusteella omavastuumaksua.

Arvio on suuntaa-antava ja perustuu laskurin käyttäjän syöttämiin tietoihin.

Arvio perustuu vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneen henkilön lisäpäiväoikeuteen.
Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön lisäpäiväoikeuden alkamisajankohta. Tämä puolestaan riippuu työsuhteen päättymisajankohdasta tai lomautuksen alkamisajankohdasta sekä näitä seuranneesta työttömyyden kestosta.

Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on ollut sairaana ja saanut sairauspäivärahaa tai työllistynyt lyhyeksi ajaksi, jolloin henkilöllä ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Taloudellisen etuuden maksaminen voi vaikuttaa lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaan, koska työttömyysturvalain mukaan jaksotettava taloudellinen etuus estää työttömyyspäivärahan maksamisen jaksotusajalta ja näin ollen siirtää lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa. Lisäpäiväoikeuden alkamisajankohtaa ei yllä mainituista syistä voi etukäteen tietää.
Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia tulevia työttömyysturvan tason muutoksia.

Työttömän lisäpäiväoikeuden ja siihen perustuvan työnantajan omavastuumaksuvelvollisuuden perusedellytys on, että vuonna 1957 ja sen jälkeen syntynyt henkilö on täyttänyt 61 vuotta ennen työttömyyspäivärahakauden enimmäisajan (500 päivää) täyttymistä.

Työnantajalle tulee arvion perusteella omavastuumaksua.

Arvio on suuntaa-antava ja perustuu laskurin käyttäjän syöttämiin tietoihin.

Arvio perustuu tilanteeseen, jossa henkilön irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut työttömyyspäivärahaoikeus jatkuu niin, että hänellä on oikeus päivärahaan siihen saakka, kun hän siirtyy vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään.

Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenosta koskee vain niitä työttömiä, jotka eivät ole ehtineet siirtyä työttömyysturvan lisäpäiville ennen 63 vuoden ikää.

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohta. Tämä puolestaan riippuu työsuhteen päättymisajankohdasta ja mahdollisesta taloudellisen etuuden jaksotuksesta sekä näitä seuranneesta työttömyyden kestosta.
Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on ollut sairaana ja saanut sairauspäivärahaa tai työllistynyt lyhyeksi ajaksi, jolloin henkilöllä ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Taloudellisen etuuden maksaminen voi vaikuttaa työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohtaan, koska työttömyysturvalain mukaan jaksotettava taloudellinen etuus estää työttömyyspäivärahan maksamisen jaksotusajalta. Näin ollen henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohtaa ei yllä mainituista syistä voi etukäteen tietää.

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia tulevia työttömyysturvan tason muutoksia.

Työnantajalle tulee arvion perusteella omavastuumaksua.

Arvio on suuntaa-antava ja perustuu laskurin käyttäjän syöttämiin tietoihin.

Arvio perustuu tilanteeseen, jossa henkilön irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut työttömyyspäivärahaoikeus jatkuu niin, että hänellä on oikeus päivärahaan vielä 63 vuotta täytettyään.
Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenosta koskee vain niitä työttömiä, jotka eivät ole ehtineet siirtyä työttömyysturvan lisäpäiville ennen 63 vuoden ikää.

Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohta. Tämä puolestaan riippuu työsuhteen päättymisajankohdasta ja mahdollisesta taloudellisen etuuden jaksotuksesta sekä näitä seuranneesta työttömyyden kestosta.
Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on ollut sairaana ja saanut sairauspäivärahaa tai työllistynyt lyhyeksi ajaksi, jolloin henkilöllä ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Taloudellisen etuuden maksaminen voi vaikuttaa työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohtaan, koska työttömyysturvalain mukaan jaksotettava taloudellinen etuus estää työttömyyspäivärahan maksamisen jaksotusajalta. Näin ollen henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisajankohtaa ei yllä mainituista syistä voi etukäteen tietää.

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia tulevia työttömyysturvan tason muutoksia.

Työnantajan omavastuumaksuprosentti vuosina 1950–1956 syntyneiden osalta: {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentageA, 6)}} %
Työnantajan omavastuumaksuprosentti vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneiden osalta: {{formatPercentage(vm.ownRiskPercentageB, 6)}} %
Omavastuumaksuprosentin määräytymisessä käytettävät palkkasummarajat tarkistetaan vuosittain.

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358