Yhteensovitus tuomioistuimessa

Tällä sivulla kerromme työsopimuslain (TSL) 12 luvun 3 §:n mukaisen yhteensovituksen tekemisestä silloin, kun tuomioistuin antaa tuomion, yksipuolisen tuomion tai vahvistaa sovinnon, jonka perusteella maksetaan TSL 12 luvun 2 §:n mukaista vahingonkorvausta.

Tuomioistuimen tehtävät

  • Tuomitessaan TSL 12 luvun 2 §:n mukaista korvausta tuomioistuin on velvollinen tutkimaan, onko korvauksesta tehtävä vähennys maksettujen työttömyysetuuksien johdosta.
  • Tuomioistuin voi tehdä korvauksesta säädettyä pienemmän vähennyksen tai jättää vähennyksen kokonaan tekemättä, jos se on korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus huomioon ottaen kohtuullista. (TSL 12:3.2) Työttömyysvakuutusrahasto eli TVR katsoo, että vähennyksen kohtuullistamisen tulee aina perustua tapauksen tosiasioihin, ja kohtuullistamisperusteet tulisi kirjata tuomioon.
  • Yhteensovitusasiaa käsittelevän tuomioistuimen on varattava TVR:lle ja etuuden maksaneelle työttömyyskassalle tilaisuus tulla kuulluksi. (TSL 12:3.3)
  • Tuomioistuimen on velvoitettava työnantaja maksamaan korvauksesta vähennetty rahamäärä TVR:lle ja toimitettava asiassa annettu lainvoiman saanut tuomio tai päätös sille tiedoksi. (TSL 12:3.3)
  • Yhteensovitus tehdään myös perusteettoman lomautuksen johdosta määrätystä korvauksesta. (TSL 12:3.5)

Tilanteissa, joissa kantaja on saanut ansioturvan sijaan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, on kuultavana ja vähennyksen saajana Kansaneläkelaitos.

Kantajan olisi hyvä haastehakemuksessa ilmoittaa kuultavat osoitetietoineen.

TVR:n kuuleminen

TVR toivoo, että sitä kuultaisiin tapauksen kirjallisen valmistelun lopettamisen jälkeen. Vastausaikaa olisi hyvä varata ainakin 21 päivää eli kolme viikkoa. Tarvittaessa TVR:n lausuman saa myös nopeammin. Lausumapyynnön lisäksi TVR tarvitsee haastehakemuksen, vastaajan vastauksen tai näiden sijaan käräjäoikeuden tekemän yhteenvedon. TVR tarvitsee myös tiedon etuuden maksaneesta kassasta. TVR tutkii asiakirjoista mm. seuraavat tiedot:

  • milloin työsuhde on päättynyt
  • kuinka monen kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta kantaja vaatii
  • onko osa korvauksesta vaadittu katsottavaksi korvaukseksi aineettomasta vahingosta
  • onko kantaja vaatinut kohtuullistamista eli TVR:lle maksettavan vähennyksen pienentämistä.

Yhteensovituksen laskeminen

TVR ilmoittaa lausumassaan laskelman yhteensovituksesta kantajan vaatimusten mukaisessa tuomiossa.

Yhteensovituksen laskemista koskevat tulkinnat on listattu syventävissä ohjeissa.

Lue lisää

Syventävät ohjeet

Sovinnon vahvistaminen

Vahvistettaessa sovintoa korvauksesta on arvioitava, loukkaako sovinto TVR:n oikeutta. Sovinnon vahvistamistilanteissa TVR arvioi sovintoja erityisesti kokonaiskorvauksen jaon ja vähennyksen kohtuullistamisen osalta. TVR perustaa tarkastelunsa lähtökohtaisesti vastaavankaltaisessa tilanteessa todennäköiseen tuomioistuimen ratkaisuun. TVR toivoo, että tuomioistuin kuulisi TVR:ää ennen sovinnon vahvistamista.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Päivitetty 5.10.2015

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358