Yhteistyökumppanit

Työttömyysvakuutusrahasto eli TVR hoitaa lakisääteistä tehtävää ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien rahoittajana. Sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta. TVR toimii sosiaali- ja terveysministeriön eli STM:n hallinnonalalla. STM valmistelee TVR:ää koskevan lainsäädännön, ja TVR tekee vuosittain STM:lle esityksen seuraavan vuoden työttömyysvakuutusmaksuiksi. Muita TVR:n toimintaan liittyviä ministeriöitä ovat työ- ja elinkeinoministeriö eli TEM ja valtiovarainministeriö eli VM. Eduskunta käsittelee työttömyysvakuutusmaksuja koskevan lakiesityksen vuosittain.

TVR:n hallinnossa toimivat työmarkkinajärjestöt ovat keskeisesti mukana, kun työttömyysturvaan liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan. TVR maksaa työttömyyskassoille rahoitusosuuden ansiosidonnaisten työttömyyspäivärahojen maksamiseen. Samoin TVR välittää kassoille valtionosuuden päivärahoihin. Työttömyysajalta kertyvän eläketurvan rahoittamiseksi TVR maksaa vuosittain maksua Eläketurvakeskukselle ja Valtion Eläkerahastolle.

TVR rahoittaa suuren osan Koulutusrahaston maksamista etuuksista ja Koulutusrahaston hallintokulut kokonaan.

TVR tilittää Kelalle kassoihin kuulumattomien palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen tuoton.

TVR on yhteistyössä yleisten tuomioistuinten kanssa, kun työnantajalle määrätään maksettavaksi korvausta perusteettomasta irtisanomisesta.

TVR määrää työnantajille työttömyysvakuutusmaksun palkkasumman perusteella. Maksun määrääminen ja perintä tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja ilman turhaa byrokratiaa. TVR toimii yhteistyössä VerohallinnonPalkka.fi-palvelun sekä tapaturmavakuutusyhtiöiden ja -laitosten kanssa. TVR on mukana myös torjumassa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.

TVR on kansainvälisen sosiaaliturvajärjestön ISSAn (International Social Security Association), vastaavan EU:n jäsenmaiden järjestön ESIP:n (European Social Insurance Platform) sekä pohjoismaisen NSFM:n (Nordiskt Socialförsäkringsmöte) jäsen. TVR on tarkkailijajäsen eurooppalaisessa työmarkkinajärjestöjen hallinnoimien sosiaalivakuutuslaitosten järjestössä (AEIP). TVR on myös pohjoismaisen NAF:n (Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte) pysyvä jäsen (vuodesta 2014).

Muita yhteistyökumppaneita

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Vakuutusoikeus

Työsuojelurahasto

Työturvallisuuskeskus

Ota yhteyttä

 

Palvelemme sinua arkisin klo 9.0016.15

Työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksujen perintä ja reskontra

Vaihde

075 757 0500 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu(at)tvr.fi

Siirry lähettämään suojattu sähköpostiviesti >

075 757 0500 (pvm/mpm)

perinta(at)tvr.fi
vakuutusmaksut.reskontra(at)tvr.fi

09 6803 7380

info(at)tvr.fi

Fax 09 6803 7358